متأسفانه استاد گرانقدر دکتر پروانه وثوق درگذشت. انسانی بزرگ و مهربان که مطمئنا مدت ها مانند او را نخواهیم دید.

20130519051918_dr-vosoogh