کوچ اجباری،

بغض های دور از خانه،

خانه های پر بغض…