هرگز از مرگ نهراسیده ام اگر که دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من – باری – همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از بهای آزادی آدمی افزون باشد