این روزها باز همش خوابم، مثل گاو میخورم و وزن اضافه می کنم و هیچ کار مثبتی نمی کنم.
همه اینها نشونه اینه که باز افسردگی لعنتی برگشته…

Advertisements